Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie ŽoNFP – Obstaranie strategických dokumentov pre oblasť dopravy (Špecifický cieľ 1.2.1.)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 7.10.2016  Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy  (Kód: IROP-PO1-SC121-2016-9).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy – spracovanie resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy). Oprávnenými prijímateľmi sú Samosprávny kraj SR (VÚC) a krajské mesto SR, t.j. mesto, ktoré je administratívnym centrom príslušného samosprávneho kraja. Na výzvu je pre Bratislavský samosprávny kraj určená alokácia v celkovej výške 456 000 EUR. Z toho je 240 000 EUR zdroj ERDF (50% z celkových oprávnených výdavkov-COV) a 216 000 EUR zdroj štátny rozpočet SR (45% z COV). Spolufinancovanie je pre žiadateľa vo výške 5% z COV. Daná alokácia sa týka v prípade Bratislavského samosprávneho kraja len územia RIÚS.

Daná výzva je OTVORENÁ (t.j. bez udaného termínu uzavretia výzvy). RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie ŽoNFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Úplné znenie výzvy  a prílohy sú dostupné na stránke  www.mpsr.sk.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov