Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 08/12/2016

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“. Prioritná os:   1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Investičná priorita:  1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry…
Zobraziť viac

Dňa 6.12.2016 bola  zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“. Prioritná os:     2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že  06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ Špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa posunul z  pôvodného termínu 10.01.2017 na 19.01.2017. Bližšie informácie…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06. decembra 2016 bol na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok." Link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov