Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní-č.IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 21. 12. 2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „PZ“) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3).

Cieľom podpory je posilnenie systému odborného vzdelávania, zvýšenie jeho atraktívnosti a zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania, ktorí budú lepšie pripravení v súlade potrebami trhu práce a s požiadavkami ich profesijnej orientácie.

Oprávnené aktivity:

1, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk,

2, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

3, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov,

4, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Oprávnení žiadatelia:
1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Na výzvu je pre Bratislavský samosprávny kraj určená alokácia v celkovej výške 9 000 000 EUR zo zdroja ERDF (územie UMR) (50% z celkových oprávnených výdavkov projektu-COV). K tomu je ešte potrebné pripočítať príspevok zo štátneho rozpočtu SR, ktorý podľa charakteru žiadateľa predstavuje 50%, 45% alebo 40% COV) – detailné informácie sú priamo vo výzve.

Spolufinancovanie podľa typu žiadateľa  činí  0%, 5%, resp. 10%.  

Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu. 

RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 dvojkolový proces výberu projektov. Po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru z prvého kola (výzva na predkladanie projektových zámerov) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov (výzva na predkladanie ŽoNFP). V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole, bude žiadateľovi, ktorý predložil ŽoNFP v druhom kole, zastavené konanie o žiadosti. Hodnotiace správy projektových zámerov budú vydané najneskôr do 25 pracovných dní od dátumu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Daná výzva je UZAVRETÁ, t.j. koniec prijímania projektových zámerov je dátum 28. 02. 2017

Úplné znenie výzvy  a všetky jej prílohy sú dostupné na stránke  www.mpsr.sk.

Odporúčame žiadateľom sledovať naďalej počas trvania výzvy stránky poskytovateľa pomoci www.mpsr.sk a taktiež www.iropba.sk kvôli prípadným aktualizáciám danej výzvy, resp. riadiacej dokumentácie, ktorá je ich zverejnením záväzná pre žiadateľa.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov