Textová verzia
Grafická verzia

Ročný archív: 2018

Dňa 7.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552 Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 07.02.2019 Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 07.05.2019 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom…
Zobraziť viac

 5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533 POZOR!!!! Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný…
Zobraziť viac

Dňa 29.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515 NOVÉ!!! Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:…
Zobraziť viac

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb…
Zobraziť viac

Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Zobraziť viac

Dňa 26.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená verzia 4.1 IROP, ktorá bola schválená EK dňa 21.11.2018 vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2018) 7721. Verzia 4.1 IROP je dostupná na internetovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=13633
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov