Textová verzia
Grafická verzia

Nový Vzor CKO č. 28, verzia 5 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dňa 06.06.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený aktualizovaný nový Vzor CKO č. 28, verzia 5 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Vo Vzore CKO č. 28, verzia 5 sa korigendum týka čl. 10 Vysporiadanie finančných vzťahov, ods. 4  prvá veta: „Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+.“.

Upozorňujeme, že má platiť formulácia pred aktualizáciou Vzoru bez zmeny: „Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+.“ , pričom v zmysle definície pojmu „Deň“ vo VZP Zmluvy o NFP ide o 60 pracovných dní.

 

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov