Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 28/06/2018

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov