Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: december 2018

Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Zobraziť viac

Dňa 26.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená verzia 4.1 IROP, ktorá bola schválená EK dňa 21.11.2018 vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2018) 7721. Verzia 4.1 IROP je dostupná na internetovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=13633
Zobraziť viac

Dňa 23.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13628
Zobraziť viac

Dňa 23.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 8 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 Dokumenty sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13627
Zobraziť viac

Dňa 22.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12 Informácie sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13619
Zobraziť viac

Dňa 22.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 Informácie sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13618
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov