Textová verzia
Grafická verzia

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Dňa 09.01.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov