Textová verzia
Grafická verzia

Ročný archív: 2021

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC74-2021-73 uzavrel výzvu dňa 29.11.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Odkaz na pôvodnú informáciu tu.
Zobraziť viac

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Stanovisko č. 38/2021 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému PVV IROP na rok 2022, verzia 1. Dokumenty nájdete tu.
Zobraziť viac

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR pre žiadateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kód písomného vyzvania IROP-PO8-SC81-2021-84. Viac informácií nájdete tu.
Zobraziť viac

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia platobnej jednotky k vysporiadaniu čistého príjmu a vysporiadaniu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu pre prijímateľov IROP a INTERREG V-A. Viac informácií nájdete tu.
Zobraziť viac

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC74-2021-73 plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.11.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Viac informácií o výzve nájdete tu.
Zobraziť viac

Na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŠC 7.1, ŠC7.2, ŠC7.3, ŠC7.4 a ŠC7.5 v rámci prioritnej osi PO7. Viac informácií nájdete tu:  Výzva č.6/2021/PO7/ŠC7.1_ŠC7.2, Výzva č.7/2021/PO7/ŠC7.3, Výzva č.8/2021/PO7/ŠC7.4_ŠC7.5
Zobraziť viac

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19Termín a miesto konania: 2. september 2021 (štvrtok), o 10:00 hod. Primaciálny palác – Justiho sieň (Primaciálne námestie 2, Bratislava)…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov