Textová verzia
Grafická verzia

Dokumenty

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)– aktuálna verzia

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) – staršie verzie

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je zameraný na osem hlavných priorít:

  • 1. bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  • 2. ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • 3. mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
  • 4. zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
  • 5. miestny rozvoj riadený komunitou
  • 6. technická pomoc
  • 7. REACT-EU
  • 8. technická pomoc REACT-EU

Celková alokácia pre IROP predstavuje 2,1 mld. EUR, z toho 1,7 mld. EUR zdroje EFRR a 370 mil. EUR národné spolufinancovanie.

Regionálna integrovaná územná stratégia

Regionálna integrovaná územná stratégia je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Metodika RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup, zásady partnerstva a integrovaného prístupu k územnému rozvoju.

Príručka pre žiadateľa o NFP

Cieľom Príručky je poskytnúť žiadateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP v rámci IROP, procesu vypracovania a predkladania projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok , procesu hodnotenia a schvaľovania PZ a ŽoNFP.

Príručka pre žiadateľa, ako aj každá jej aktualizovaná verzia, nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle RO pre IROP.

Príručka pre prijímateľa NFP

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného prostriedku (NFP) je metodický dokument Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP.

Hodnotiace a výberové kritériá

V tomto dokumente sú stanovenie kritériá pre výber projektov pre vybrané oblasti podpory Integrovaného regionálneho operačného programu a zároveň je tu popísaný spôsob aplikácie týchto kritérií. Kritériá pre výber projektov predstavujú jeden zo základných nástrojov na zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov a výsledkov IROP.

Zmluva o poskytnutí NFP (aktuálna verzia)

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.

Príručka k procesu verejného obstarávania

Príručka k procesu verejného obstarávania (verzia 1.0) pre zadávanie zákaziek od 18.04.2016 pre IROP je platná pre Prioritnú os 1, 2, 4, 5, 6. Príručka nadobudla účinnosť dňom 21.12.2016. 1. 1. Príručka je primárne určená žiadateľom o NFP a prijímateľom (subjektom, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP). Príručka je taktiež určená aj pre potenciálnych budúcich žiadateľov, a to najmä v prípade, že budú realizovať VO ešte pred predložením ŽoNFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP.

Partnerská dohoda SR 2014-2020

Partnerská dohoda SR 2014-2020 je základným programovým dokumentov pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Systém riadenia EŠIF definuje štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

Systém finančného riadenia upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu pri implementácii programov a tiež aj úpravu finančného riadenia programov cezhraničnej spolupráce.

Odkaz na web sídlo:

Centrálny koordinačný orgán

Riadiaci orgán pre IROP

Prejsť na panel nástrojov