Textová verzia
Grafická verzia

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program IROP

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.


Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj.
Vnútorná stratégia IROP vychádza z konceptu rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách. Rozsah potreby a súčasne potrebných intervencií identifikuje dokument Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS), ktorý je zároveň implementačným nástrojom IROP.
Celková alokácia IROP pre územie celého Slovenska za zdroje EÚ (ERDF) predstavuje 1,75 mil. EUR. Z toho alokácia pre viac vyspelý región (Bratislavský kraj) je vo výške 86,67 mil. EUR (zdroj ERDF) plus 86,33 mil. EUR (zdroj Štátny rozpočet SR). Spolu teda budú podporené projekty na území Bratislavského kraja vo výške 173,00 mil. EUR.

Príručka pre žiadateľa

Prioritná os č.1 Doprava

Špecifický cieľ č. 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Prvým predpokladom je mať spracovaný dopravný master plán (presne definuje, čo treba v danom regióne vykonať, aby sa zabezpečil vyvážený a udržateľný rozvoj dopravného systému). Hlavným cieľom je pomocou skvalitnenia ciest II. a III. triedy zabezpečiť vyhovujúce pripojenie znevýhodnených miest a vidieckych regiónov na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy a tiež odstrániť nehodové lokality.

Oprávnené aktivity:
A.) spracovanie miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility (master plán) ako predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do dopravného systému;
B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy);
C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy);
D.) vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti projektov výstavby nových úsekov ciest a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie pri realizácii projektov rekonštrukcie ciest.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok ako vlastník ciest II. a III. triedy;
– Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy;
– Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Špecifický cieľ č. 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Cieľom je podporiť udržateľnú, ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy, ktorej spoje nadväzujú na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti. Prostredníctvom integrácie jednotlivých dopravných systémov a ich lepšou organizáciou sa vytvoria podmienky pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu a jej čo najširšie využívanie obyvateľstvom.

Oprávnené aktivity:
A.) spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy;
B.) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov;
C.) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej mobility;
D.) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy, nákup nových autobusov.

Oprávnení prijímatelia:
– mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy).

Špecifický cieľ č. 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry (parkovanie a úschovne bicyklov, hygienické zabezpečenie pre zamestnancov po príchode do práce, a pod.) Opatreniami sa bude sledovať začlenenie cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mestskej a prímestskej mobility.

Oprávnené aktivity:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:
– cyklistické komunikácie;
– doplnková cyklistická infraštruktúra;
– budovanie prvkov upokojovania dopravy;
– zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti

Oprávnení prijímatelia:
– mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie.

Prioritná os č.2 Verejné služby

Špecifický cieľ č. 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOaSK) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (detské jasle).
Cieľom je: A, transformácia a deinštitucionalizácia existujúcich veľkokapacitných zariadení s celoročným pobytom na zariadenia poskytujúce služby a zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t.j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách čo najviac podobných rodine;
B, skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb a opatrení SPOaSK, ktoré sa poskytujú na komunitnej báze;
C, budovanie siete zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (detské jasle) s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a lepšieho začlenia žien na trhu práce.

Oprávnené aktivity:
– rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti;
– rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
– zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení SPOaSK;
– výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov;
– investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkon opatrení SPOaSK;
– opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnení prijímatelia:
– v sociálnych službách:
A.) obec;
B.) vyšší územný celok;
C.) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
D.) právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
E.) iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby, neverejný zriaďovateľ sociálnej služby);

– v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
• obec;
• vyšší územný celok,
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
• akreditované fyzické a právnické osoby.

Špecifický cieľ č. 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Špecifický cieľ je zameraný na zvýšenie kapacít a sprístupnenie služieb materských škôl s cieľom zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelanie. Dôraz sa bude klásť na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v materských školách, dôsledkom čoho bude dochádzať k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oprávnené aktivity:
– výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
– stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
– stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Oprávnení prijímatelia:
– obec ako zriaďovateľ školy;
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy;
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy;
– právnická osoba;
– fyzická osoba;
– mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy;
– mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy;
– okresný úrad.

Špecifický cieľ č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Podpora bude zameraná na budovanie kapacít, ktoré prispejú k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v súlade potrebami trhu práce a s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Zámerom je tiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľov celoživotného vzdelávania.

Oprávnené aktivity:
– obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí;
– obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov;
– obstaranie prírodovedných učební;
– obstaranie polytechnických učební;
– obstaranie IKT učební;
– stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok ako zriaďovateľ základnej školy;
– obec ako zriaďovateľ základnej školy;
– mestská časť hlavného mesta SR Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy;
– mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy;
– okresný úrad ako zriaďovateľ školy;
– ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania;
– nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– nezisková organizácia založená ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;
– fyzická osoba;
– právnická osoba.

Špecifický cieľ č. 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Podpora bude zameraná na posilnenie systému odborného vzdelávania a zvýšenie jeho atraktívnosti. Súčasne sa zlepšia podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania, ktorí budú lepšie pripravení v súlade potrebami trhu práce a s požiadavkami ich profesijnej orientácie.

Oprávnené aktivity:
– obstaranie a modernizácia materiálno- technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy;
– obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– vytvorenie podnikateľského inkubátora – prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT;
– zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok;
– ústredný orgán štátnej správy,
– nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných sluţieb v oblasti vzdelávania,
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,
– stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku,
– stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby,
– fyzická osoba,
– právnická osoba.

Špecifický cieľ č. 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ (ostatné kraje SR sú oprávnené).

Cieľom je prostredníctvom reformy primárnej ambulantnej starostlivosti integráciou zvýšiť počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto. Tak sa zabezpečí zlepšenie servisu poskytovaných služieb na pacientov na jednotnom kontaktnom mieste.

Špecifický cieľ 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ (ostatné kraje SR sú oprávnené).

Cieľom je prostredníctvom reformných intervencií do optimalizovanej siete akútnych všeobecných nemocníc (prostredníctvom štrukturálnej optimalizácie kapacít poskytovateľov) dosiahnuť zmeny v štruktúre poskytovaných služieb. Následne sa špecializáciou a koncentráciou kapacít u menšieho množstva poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti dosiahnu efekty úspory z objemu, excelentnosti a úspory z reprofilácie nízko produktívnych kapacít.

Prioritná os  č. 3 Kreatívny priemysel

Špecifický cieľ č. 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
Výsledkom tohto špecifického cieľa bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Podporené opatrenia umožnia kreatívnym profesionálom získať za zvýhodnených podmienok pracovné priestory vrátane technologickej bázy, nové zručnosti a know-how pre realizáciu inovácií, nové kontakty, podnikateľskú podporu a prístup k iniciačnému kapitálu. Zámerom je taktiež lepšie pripraviť študentov a absolventov kreatívnych odborov na trh práce, resp. na zakladanie podnikov, kde potrebujú získať predovšetkým praktické skúsenosti z prostredia vývoja, produkcie a predaja kreatívnych výrobkov a služieb – čiže získať vedomosti a zručnosti z prostredia podnikania.

Oprávnené aktivity:
– zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora);
– podpora dopytu po kreatívnej tvorbe;
– umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP (malé a stredné podniky) v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 je Ministerstvo kultúry SR.

Korešpondenčná adresa: Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritná os 3
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Kontaktná adresa: Jakubovo námestie č. 12
811 09 Bratislava
tel.: 00421 02 20482 + klapka
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk


Prioritná os č. 4 Životné prostredie

Špecifický cieľ č. 4.1 – Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja Miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. Oprávnení prijímatelia sú len rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Cieľom je zamerať sa na dosiahnutie komplexnej obnovy existujúcich bytových domov, podpora inovačných nízkouhlíkových technológií a systémový prístup k stavbám znižovaním ich energetickej náročnosti.

Oprávnené aktivity:
– zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien);
– modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie;
– modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie;
– modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
– odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.

Špecifický cieľ č. 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ.

Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd a k zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Špecifický cieľ č. 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ.

Cieľom je podporiť aktivity, ktoré prispejú k skvalitneniu života pre obyvateľov v mestách, k prepojeniu mestských a vidieckych oblastí za účelom vzniku prostredí, v ktorých sa príjemne žije a pracuje. Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry bude mať fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť a to vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií.


Prioritná os č. 5 MAS/Vidiek

Špecifický cieľ č. 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Cieľom je rozvoj a rast udržateľných pracovných miest na vidieku bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií a tým podporiť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Oprávnené aktivity:
1, financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:
– personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie) ;
– vzdelávanie zamestnancov a členov MAS, ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod.);
– náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS;
– finančné náklady (napr. bankové poplatky);
– náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS).
2, zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev a v tom:
– obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest;
– nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb;
– podpora marketingových aktivít;
– podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Podpora z IROP v rámci tohto špecifického cieľa bude smerovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi malými a strednými mestami ako vidieckymi rozvojovými centrami a okolitým zázemím obcí v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb.

Oprávnené aktivity:
– rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach (dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania) ;
– rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov;
– rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov;
– budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 evidovaných;
– budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov.

Dokument IROP- aktuálna verzia

Riadiaci orgán pre IROP

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR www.mirri.sk.

Sprostredkovateľské orgány

Sprostredkovateľské orgány pre IROP sú:

  • Ministerstvo kultúry SR
  • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • SO samosprávne kraje
  • SO krajské mestá

Uznesením vlády SR č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 bolo mesto Bratislava určené v súlade s § 8 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP), ktorý bude plniť delegované úlohy v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO pre IROP sprostredkovateľským orgánom pre IROP.

Prejsť na panel nástrojov