Textová verzia
Grafická verzia

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.05.2017 bola  na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 o 1 mesiac, t.j. až na dátum 15. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo má dátum…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.05.2017 bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 až na dátum 15. 06. 2017, druhé hodnotiace…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.04.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP - verzia 2.2, ktorá  je  zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=11479
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 3.4.2017 bol na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381
Zobraziť viac

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Bližšie informácie : Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178
Zobraziť viac

Na základe opakujúcich sa otázok z viacerých SO pre IROP ohľadne oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa bazénu a sauny v rámci výziev na materské školy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10, zverejnil dňa 9.1.2017 RO pre IROP  "Usmernenie RO pre IROP pre žiadateľov". Otázka: Prosím Vás o poskytnutie informácie, či je oprávneným výdavkom v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 vybudovanie sauny/bazénu v priestore materskej školy?   Usmernenie k oprávnenosti výdavku v rámci výziev IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10:…
Zobraziť viac

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2 Dňa 9. 1. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)…
Zobraziť viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 3.11.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „PZ“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1). Cieľom zverejnenej výzvy je vytvoriť nové miesta pre deti v materských školách. Poskytnuté prostriedky nenávratnej finančnej pomoci budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov