Textová verzia
Grafická verzia

Dnes t.j. 02.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa verzia 3.1.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12836
Zobraziť viac

Na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre IROP, bol 30. apríla 2018, v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 zverejnený aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP. Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12812
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12811
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12810
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12809
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12808
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12805
Zobraziť viac

Na stránke www.mpsr.sk bola zverejnená aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12804
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov