Textová verzia
Grafická verzia

Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca zišli zástupcovia riadiaceho (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a sprostredkovateľského orgánu (Hlavné mesto SR Bratislava) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), starostovia jednotlivých bratislavských mestských častí, poskytovatelia sociálnych služieb na území Bratislavy, ako aj zástupcovia organizácií tretieho sektora na konferencii „Od inštitúcií ku komunite“, ktorá sa vzťahovala najmä na uverejnenú Výzvu IROP na…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 20. 6. 2017 bola na webovej adrese Riadiaceho orgánu pre IROP – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8 Link na predmetný dokument sa nachádza na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11758  
Zobraziť viac

Pozývame Vás na Konferenciu k Výzve IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb, alebo inak „Od inštitúcií ku komunite nielen prístupom, ale aj zariadením“. Kedy: 22.6.2017 (štvrtok), 14:00-16:00 Kde: Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Usporiadateľ akcie: Sprostredkovateľský orgán pre IROP krajské mesto Bratislava, pod záštitou p. primátora JUDr. Iva Nesrovnala Hostia: JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej adrese Riadiaceho orgánu pre IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bola dňa 05.06.2017 zverejnená Príručka pre prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci, verzia 2.3  Príručka predstavuje metodický dokument Riadiaceho orgánu, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20 Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119 Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1 Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11113      
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 na dátum 26. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo má dátum uzavretia 29. 09.…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 na dátum 26. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo…
Zobraziť viac

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 Všetky potrebné informácie sú dostupné na linku riadiaceho orgánu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593  
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.05.2017 bola  na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 o 1 mesiac, t.j. až na dátum 15. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo má dátum…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov