Textová verzia
Grafická verzia

Vyhlásené výzvy

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94

Dátum vyhlásenia: 8. 3. 2022

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 12. 7. 2022 bola na stránke Riadiaceho orgánu zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 20. 5. 2022 bola na stránke Riadiaceho orgánu zverejnená

Aktualizácia č. 3 Výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk 

Aktualizácia č. 2 Výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk 

Aktualizácia č. 1 Výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Dátum vyhlásenia: 13. 10. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu:  Výzva na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 4. 4. 2022 bola na stránke Riadiaceho orgánu zverejnená

Aktualizácia č. 1 Výzvy  na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.


Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  

Kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Dátum vyhlásenia: 6. 10. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

Usmernenie RO k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“.

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 24. 6. 2022 bola na stránke Riadiaceho orgánu zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy  na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Aktualizácia č. 1 Výzvy  na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  


Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb  

Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Dátum vyhlásenia: 13. 8. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu:  Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

Usmernenie RO k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“.

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 7. 9. 2022 bola na stránke Riadiaceho orgánu zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

—————————————————————————————————————————————


Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Dátum vyhlásenia: 10. 8. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 13. 10. 2021 bola na stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená

Aktualizácia č. 1 Výzvy  na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

Dátum vyhlásenia: 29. 6. 2021

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

Usmernenie RO k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“.

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 20. 4. 2022 bola na webovej stránke  Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 5 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja 

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-63

Dátum vyhlásenia: 10. 12. 2020

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-63

Vyhlásenie Hlavného mesta SR Bratislavy na predkladanie žiadosti o finančné prostriedky z príspevku pre užívateľov

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 16. 07. 2021 bola na webovej stránke  Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni. 

Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8 mil. eur (zdroje EÚ), zapojenie území mestských funkčných oblastí, predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj napríklad zjednodušenie pravidiel pre vytváranie partnerstiev medzi žiadateľom a partnerom.

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti  

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58

Dátum vyhlásenia: 8. 10. 2020

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Dátum vyhlásenia: 27. 08. 2020

Dokumenty k výzve nájdete tu: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. 

—————————————————————————————————————————————

Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Dátum vyhlásenia: 04. 07. 2019

Dokumenty k výzve nájdete tu:  Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 25. 10. 2019 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry zverejnená

Aktualizácia č. 1. výzvy na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe IROP-PO3-SC31-2019-49.

VÝZVA č. 1 na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). Bližšie informácie nájdete na stránke Úradu vlády.

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Dátum vyhlásenia: 22. 05. 2019

Dokumenty k výzve nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 8. 11. 2021 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Dátum vyhlásenia: 26. 03. 2019

Dokumenty k výzve nájdete tu: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14042

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 14.03.2022 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Dátum vyhlásenia:  29. 03. 2019

Dokumenty k výzve nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 23.03.2021 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Dátum vyhlásenia: 27.06.2018

Dátum uzavretia: 31.05.2019

Dokumenty k výzve nájdete tu.

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 30. 06. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Dátum vyhlásenia: 22. 05. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 67 449 470 EUR

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 25.8.2017

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 24.11.2017

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

AKTUALIZÁCIE

Dňa 20. 10. 2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č. 10 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Dňa 19.03.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 18.03.2019
 2. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

Dokumenty k výzve: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13740

alebo na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

 AKTUALIZÁCIE

Dňa 09.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Dňa 13.02.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13740 

Dňa 20.03.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 30.04.2019 – NOVÉ

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 30.07.2019 – NOVÉ

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

AKTUALIZÁCIE

Dňa 25.05.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Dňa 5.08.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Dňa 9.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Dňa 10.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Dňa 19.02.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Dňa 20.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

 AKTUALIZÁCIE

Dňa 11.9.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený  Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35. Viac informácií nájdete tu.

Dňa 31.01.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Dňa 11.09.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Dňa 09.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Dňa 15.03.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Dňa 07.02.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 30.04.2019 
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 30.07.2019
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515

 AKTUALIZÁCIE

Dňa 8.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Dňa 14.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 07.01.2019
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 07.03.2019

Dňa 25.03.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 19.03.2019
 1. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
 1. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie UMR Bratislavského kraja.

28.03.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený: 

 1. Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

 

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Oznam č. 4 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15. Viac informácií nájdete tu.

Termín  uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.  V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 09.03.2020, čo je zároveň termín uzavretia výzvy pre územia UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja. Viac informácií nájdete tu.

AKTUALIZÁCIE

Dňa 23. 03. 2021 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 29. 01. 2021 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 28. 04. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 8.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Všetky aktualizácie nájdete aj s výzvou tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Často kladené otázky

11.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15 .

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 21.03.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 21.06.2017
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.[/vc_column_text]

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201

 AKTUALIZÁCIE

Dňa 13.09.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13379

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

POZOR nové!!!!

Dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=13259

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

AKTUALIZÁCIE

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

—————————————————————————————————————————————-

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741

Aktualizácia č. 1 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907

Aktualizácia č. 2 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12993

—————————————————————————————————————————————

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

AKTUALIZÁCIE:

Dňa 13. 4. 2021 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

—————————————————————————————————————————————

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ

AKTUALIZÁCIA č. 7  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

[/vc_column][/vc_row]

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27. júna 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 04. apríla 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741

Aktualizácia č. 1 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907

Aktualizácia č. 2 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12993

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako     zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2, obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4, mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako     poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5, subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27. júna 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 04. apríla 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741

Aktualizácia č. 1 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907

Aktualizácia č. 2 k výzve:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12993

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-2016-14

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia: 22.12.2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako     zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2, obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4, mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako     poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5, subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

[better-ads]

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27. júna 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-2016-14

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia: 22.12.2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako     zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2, obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4, mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako     poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5, subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27. júna 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-2016-14

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia: 22.12.2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako     zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2, obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4, mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako     poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5, subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27. júna 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Dokumenty k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dokumenty sú dostupné na adrese:

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

 •  AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os:                       4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:         4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:                 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:                          IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Bratislavský samosprávny kraj vo výzve „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“ nie je oprávneným územím, čiže nie je možné žiadať o NFP.

Dňa 13.2.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené Aktualizácie Výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na predkladanie projektových zámerov a Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Dňa  13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

 

Aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Dňa 13.02. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia  V Ý Z V Y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR   AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-2016-14

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia: 22.12.2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13

Základné údaje výzvy: 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako     zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2, obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4, mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako     poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5, subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016

Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 3 141 357 EUR (oblasť MFO) a 858 643 EUR (oblať RIÚS)

Výška dotácie: minimálna výška nie je stanovená, maximálna výška – celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu prekročiť sumu 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: 

 • 1, organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
 • 2) obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
 • 3) samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy
 • 4) mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
 • 5) subjekt zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb – č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia:  21. 12. 2016

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Alokácia: je pre Bratislavský kraj určená sumou 1 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 785 339 EUR (oblasť MFO) a 214 661 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

 1.  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
 2.  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 3.  Ostatné subjekty verejnej správy
 4.  Mimovládna organizácia
 5.  Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov (PZ) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Základné údaje výzvy:

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Typ výzvy: uzavretá, dátum uzavretia 28. 02. 2017

Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 9 000 000 EUR (zdroj EÚ) – z toho 9 000 000 EUR (oblasť MFO -mestská funkčná oblasť), 0 EUR (oblasť RIÚS)

Výška dotácie: Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť 4 000 000 EUR celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia: 

1, organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
2, ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje),
3, mimovládne/neziskové organizácie,
4, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci ).

Bližšie informácie nájdete kliknutím na www.mpsr.sk

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritnú os 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Bližšie informácie tu :http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 1, SČ 1.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 7.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – PO 3, SČ 3.1

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 17.10.2016 výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP- PO2, ŠC 2.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Prioritná os č.2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.2.1 : Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy : IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

O

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému PO1-SC11-2016-11

Dňa  30. 11. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému“.

Prioritná os:                        1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:           1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ:                   1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy:                         IROP-PO1-SC11-2016-11

http://Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10840

 AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Špecifický cieľ 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa posunul z  pôvodného termínu 10.01.2017 na 19.01.2017.

Bližšie informácie nájdete na :http://Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10864

skuska k vyzve

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dňa  06. 12. 2016 bola  zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Prioritná os:     2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:   IROP-PO2-SC221-2016-10

Dátum vyhlásenia výzvy : 6.12.2016
Typ výzvy : otvorená
Hodnotiace kolá :
I.Kolo bude uzatvorené dňa : 31.03.2017
II. Kolo bude uzatvorené dňa : 30.06.2017

Bližšie informácie nájdete na : http://Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10860

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“.

Prioritná os:   1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:  1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:  1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy:   IROP-PO1-SC121-2016-12

Typ výzvy : otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy : 6.12.2016

Hodnotiace kolá :

Dátum uzavretia prvého kola : 15.03.2017

Dátum uzavretia druhého kola : 30.06.2017

( Ďalšie kolá budú uzatvárane spravidla v trojmesačných intervaloch až do vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.)

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Mestskú funkčnú oblasť Bratislavy je : 1 570 678 EUR

Bližšie informácie nájdete na : http://Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863

AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,Kód výzvy: č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Špecifický cieľ 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 
 
Kód výzvy: č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10865  

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) č. 1/2017 /PO 2.2

 Základné údaje výzvy:

Výzva č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

Prioritná os:                                      2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:                                 2.2.1 – Zlepšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy:            9.1.2017

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10989

  

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bola zverejnená na webovej stránke mpsr.sk v záložke Aktuálne výzvy – Výzvy na predkladanie ŽoNFP na uvedenom linku : http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124 dňa 15.3.2017.

[better-ads]
[better-ads count=“2″ columns=“1″]
Prejsť na panel nástrojov