Textová verzia
Grafická verzia

Nová príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.4

Dňa 3.11.2016 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR publikovaná „Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.4″, ktorá nadobúda platnosť od 3.novembra 2016.

Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovaní  a predkladaní  projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP a prioritných osí 1, 2, 4, 6 (príručka sa nevzťahuje na prípravu PZ a ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 a 5, kde postupy vypracovania a predloženia PZ a ŽoNFP sú stanovené v osobitných dokumentoch RO pre IROP).

Príručka pre žiadateľa je dostupná na webovom sídle riadiaceho orgánu www.mpsr.sk.

Upozorňujeme, že príručka neobsahuje informácie týkajúce sa realizácie projektov. Tieto informácie sú obsahom príručky pre prijímateľa, v aktuálnej verzii 2.1, ktorá je platná od 30.08.2016 a je zverejnená na webovom sídle riadiaceho orgánu www.mpsr.sk.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov