Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie projektových zámerov – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (Špecifický cieľ 2.2.1)

:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 3.11.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „PZ“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1).

Cieľom zverejnenej výzvy je vytvoriť nové miesta pre deti v materských školách. Poskytnuté prostriedky nenávratnej finančnej pomoci budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnenými prijímateľmi sú v rámci viac rozvinutého Bratislavského regiónu:
1,okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy,
2,obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy),
3,mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy),
4,subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy).

Na výzvu je pre Bratislavský samosprávny kraj (územie UMR a RIÚS) určená alokácia v celkovej výške 8 000 000 EUR zo zdroja ERDF (50% z celkových oprávnených výdavkov projektu-COV). K tomu je ešte potrebné pripočítať príspevok zo štátneho rozpočtu SR, ktorý podľa charakteru žiadateľa predstavuje 50%, 45% alebo 40% COV) – detailné informácie sú priamo vo výzve.    

RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu projektov. Po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru z prvého kola (výzva na predkladanie projektových zámerov) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov (výzva na predkladanie ŽoNFP). V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole, bude žiadateľovi, ktorý predložil ŽoNFP v druhom kole, zastavené konanie o žiadosti.

Daná výzva je UZAVRETÁ, t.j. koniec prijímania projektových zámerov je dátum 10.01.2017

Úplné znenie výzvy  a všetky jej prílohy sú dostupné na stránke  www.mpsr.sk.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov