Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes. t.j. dňa 27.7.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11949

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov