Textová verzia
Grafická verzia

Uzavretie výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

V súvislosti s výzvou na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 si Vás dovoľujeme informovať, že RO pre IROP na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy plánuje uzavrieť výzvy dňa 29.06.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Navrhované uzavretie výzvy je v súlade s kap. výzvy 1.5. Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP, kde je uvedená nasledujúca informácia pre žiadateľov: „Na webovom sídle IROP www.mpsr.sk bude počas trvania výzvy zverejnené Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu podľa územnej príslušnosti uvedenej v bode 1.3 a aktuálne platný harmonogram hodnotiacich kôl. Súčasťou tohto Oznámenia bude aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia bude zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy“. Spôsob uzavretia výzvy špecifikuje kap. výzvy 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok, kde je uvedené, že „RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr“.

Kategórie: Nezaradené,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov