Textová verzia
Grafická verzia

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP – kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Dňa 22. júna 2018, bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre IROP, zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593 a http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13040

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov