Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: január 2019

Nakoľko sa do lehoty na vydanie hodnotiacej správy nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, SO pre IROP Bratislava aktuálne posudzuje projektové zámery predložené v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9. Predpokladaný termín vydania hodnotiacich správ je 04. 02. 2019.
Zobraziť viac

Dňa 09.01.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
Zobraziť viac

Dňa 09.01.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov