Textová verzia
Grafická verzia

Záverečná správa výzvy

Kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo)Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kategórie: Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov