Textová verzia
Grafická verzia

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy – IROP-PO2-SC211-2017-17

:

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 28.08.2019.

viac informácií na linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14368

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov