Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 – deinštitucionalizácia soc. služieb

Dňa 24. 10. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov