Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 – deinštitucionalizácia soc. zariadení

Dňa 9. 1. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 09.01.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov