Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 11. hodnotiaceho kola – kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 – deinštitucionalizácia soc. zariadení

Dňa 9. 1. 202 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 11 stanovený na 28.02.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov