Textová verzia
Grafická verzia

Usmernenie RO pre IROP – sledovanie splnenia podmienky vytvorenia a reálneho obsadenia kapacít

Podmienka poskytnutia príspevku č. 32 „Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít“ uvádzajúca povinnosť pre žiadateľa novovytvorené kapacity, vzniknuté realizáciou projektu aj reálne naplniť (obsadiť), a to do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu je v prípade žiadosti o NFP overiteľná čestným vyhlásením: „Projekt zvýši kapacitu materskej školy o (uviesť počet miest, pričom musí ísť minimálne o 10 miest) a novovytvorené kapacity budú reálne naplnené do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu “.

Špecifický cieľ 221 IROP je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Výsledkom podpory je okrem iného aj rozšírenie kapacít a zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem. Pre cielené zameranie podpory (najväčšia potreba navyšovania kapacít) bola využitá vo výzve multikriteriálna analýza.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že rodičia rozhodnú o mieste návštevy detí, vnímame, že žiadateľ/prijímateľ nemôže ovplyvniť naplnenie/nenaplnenie vzniknutej kapacity materskej školy.

Prijímateľ v rámci prvej následnej monitorovacej správy je povinný uviesť zdôvodnenie nenaplnenia novovytvorených kapacít do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia udržateľnosti projektu. V prípade, že prijímateľ nezdôvodnil túto skutočnosť, je potrebné zo strany RO/SO pre IROP vyžiadať toto zdôvodnenie. Ak prijímateľ zdôvodní nenaplnenie kapacity k stanovenému termínu nie je možné mu krátiť už poskytnuté NFP, nakoľko ciele projektu definované prostredníctvom merateľných ukazovateľov (primárne P0067) budú naplnené (v tomto prípade nie je možné uplatniť sankčný mechanizmus, ktorý sa vzťahuje iba na plnenie/neplnenie merateľných ukazovateľov projektu).

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov