Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO2- SC211-2017-17 – sociálne služby

Dňa 28. 4. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov