Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO2- SC211-2017-17 – deinštitucionalizácia soc. zariadení

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, UMR Prešovského kraja, UMR Košického kraja, RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy zverejnenom dňa 28.04.2020 na stránke https://www.mpsr.sk/informacia-o-termine-uzavierky-12-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-podporu-prechodu-poskytovania-socialnych-sluzieb-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-z-insti/1124-67-1124-15402/uzavrel výzvu IROP-PO2- SC211-2017-17 pre vyššie uvedené RIÚS/UMR dňa 28.05.2020. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIÚS/UMR, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov