Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO7-SC71-2021-77 (VOD), stav k 12. 1. 2022

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 22 918 769 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci typov aktivít A. a B. predložené ŽoNFP v sume 17 301 961 Eur a v rámci typu aktivity C. projekty v sume 5 616 808 Eur (zdroj EÚ).

Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typy aktivít A. a B. predstavuje 6 600 000 (zdroj EÚ) a pre typ aktivity C. 2 000 000 (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov