Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna výška finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO2- SC211-2021-78 (soc. služby)

Na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené oznámenie o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov