Textová verzia
Grafická verzia

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 12.0“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo na svojom webovom sídle www.mirri.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 12.0.“ Zmena je prístupná aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 12.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 21.06.2022) na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

odbor programovania a metodiky

oddelenie programovania

Račianska 153/A

P.O.BOX 1

830 03  Bratislava 33

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 zákona kontaktovať odbor programovania a metodiky, oddelenie programovania, tel.: 02 2092 8606, email: irop@miiri.gov.sk.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov