Textová verzia
Grafická verzia

IROP v médiách

ŠASOPIS EUROKOMPAS

IROP v médiách:


V Čunove pribudne nová materská škola s troma triedami za 570-tisíc eur

Dátum: 05.10.2020

V bratislavskej mestskej časti Čunovo pribudne nová materská škola (MŠ) za 570-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mestská časť oznamuje výber zhotoviteľa.

„Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre výstavbu novej budovy MŠ s troma triedami a úpravu areálu MŠ vrátane vytvorenia detského ihriska,“ uvádza sa v oznámení ÚVO. Pôvodne odhadovaná hodnota zákazky je 724-tisíc eur, vysúťažená cena je 571 571 eur bez DPH. Zhotoviteľom je spoločnosť AVA-stav Galanta, ktorá sa zaväzuje odovzdať stavbu do 13 mesiacov od prevzatia staveniska. Výstavba je financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskej únie.
Nová MŠ bude vybudovaná v novo navrhnutej zóne Čunova, v lokalite Konopiská.

 

„Budova MŠ bude riešená ako samostatne stojací objekt s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, s nevyužívanou povalou, zastrešená šikmou sedlovou strechou,“ uvádza sa v oznámení ÚVO. Budova bude mať zastavanú plochu 669 štvorcových metrov, na ktorej vzniknú tri triedy s kapacitou 72 miest s potrebným hygienickým a administratívnym zázemím pre deti a personál. „Objekt bude riešený ako bezbariérový, v triedach a jedálni budú pre vetranie inštalované rekuperačné jednotky, ktoré zlepšia energetickú hospodárnosť materskej školy,“ uvádza sa ďalej v oznámení. Pre výchovu a vzdelávanie v MŠ bude v blízkosti zriadené detské ihrisko. „V areáli bude realizovaná výsadba a umiestnené herné prvky s interaktívnymi vlastnosťami pre deti predškolského veku,“ uzatvára mestská časť.​

Zdroj: TASR, a  https://www.partnerskadohoda.gov.sk/v-cunove-pribudne-nova-materska-skola-s-troma-triedami-za-570-tisic-eur/

 

Pracovné stretnutie so zástupcami mestských častí hl. mesta BratislavaInformačno – pracovné stretnutie oddelenia SO pre IROP

Dňa 17.01.2017 sa uskutočnilo v priestoroch zasadačky na Uršulínskej ul. pracovno- informačné stretnutie k výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci výzvy IROP 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 

Výzva bola vyhlásená riadiacim orgánom 21.12.2016 a  je zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Stretnutia sa zúčastnili jednotliví zástupcovia  mestských častí hl. mesta Bratislavy ako aj riaditelia ZŠ, ktorí plánujú podať v rámci výzvy projektový zámer na predmetné aktivity.

V rámci diskusie im boli poskytnuté odpovede na základné otázky k : stanoveným benchmarkom na jednotlivé typy učební, oprávneným výdavkom projektu, k stavebno-technickým úpravám učební, k indexu investičnej účinnosti , spôsobom financovania projektu, verejného obstarávania a pod.

 Konečný termín na predkladanie projektových zámerov bol stanovený na 28.02.2017, alokácia finančných prostriedkov pre mestskú funkčnú oblasť zo zdrojov EÚ je : 3 141357 EUR.

Prejsť na panel nástrojov