Textová verzia
Grafická verzia

Rada Partnerstva Bratislavského kraja

Za účelom prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej aj „RIÚS“) sa ustanovuje Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Partnerstvo“). Ustanovenie Partnerstva vychádza z čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej ako „Nariadenie 1303“), Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov a z Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválenej vládou SR dňa 12. februára 2014.
Sociálno-ekonomickí partneri pre účely RIÚS sú relevantné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, mikroregionálne združenia a iné právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni alebo vo verejnom záujme.
Partnerstvo sa ustanovuje z podnetu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP (ďalej len „RO pre IROP“) na programové obdobie 2014 – 2020 a to v súlade s právomocou a zodpovednosťou RO pre IROP za riadenie IROP podľa čl. 125 Nariadenia 1303. Pre účely implementácie IROP sa Partnerstvo organizuje vo forme Rady Partnerstva Bratislavského kraja. Územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia Bratislavského kraja.

Komora regionálnej samosprávy

 1. Bratislavský samosprávny kraj

Komora štátnej správy

 1. Ministerstvo kultúry SR, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre IROP
 2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, gestor výkonu politiky sociálnoprávnech ochrany detí a sociálnej kurately
 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rotvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre IROP
 4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. Ministerstvo vnútra SR / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 7. Ministerstvo životného prostredia SR

Členovia bez hlasovacieho práva sú:

 1. Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 2. Zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 3. Zástupca Ministerstva vnútra SR / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 4. Zástupca Ministerstva životného prostredia SR

Komora miestnej samosprávy

 1. Hlavné mesto SR, Bratislava
 2. Regionálne združenie M.Č Hl. m. SR, Bratislavy
 3. Mesto Malacky
 4. Mesto Pezinok
 5. Mesto Senec
 6. Regionálne združenie obcí Záhorskej oblasti
 7. Regionálne združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
 8. Malokarpatské združenie miest a obcí Podunajskej oblasti

Komora mimovládneho sektora

 1. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
 2. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 3. Slovenská obchodná a priemysená komora
 4. Ekumenická rada
 5. A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 6. Dopravný podnik Bratislava a.s.
 7. Bratislavská integrovaná doprava a.s.

Sekretariát Rady Partnerstva Bratislavského kraja

Sekreatariát Rady Partnerstva Bratislavského kraja plní koordinátor Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014-2020 a koordinátor Integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava na roky 2014-2020. Úlohou sekretariátu je zabezpečiť technické a obsahové náležitosti rokovania Rady Partnerstva Bratislavského kraja.

Rokovania Rady Partnerstva Bratislavského kraja

Rokovanie 01.01.2016

Štatút Rady Partnerstva Bratislavského kraja na stiahnutie TU: Statut_RP_BK_05022016

Prejsť na panel nástrojov