Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 1: BEZPEČNÁ A EKOLOGICKÁ DOPRAVA V REGIÓNOCH

Prioritná os č.1 Doprava

Špecifický cieľ č. 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Prvým predpokladom je mať spracovaný dopravný master plán (presne definuje, čo treba v danom regióne vykonať, aby sa zabezpečil vyvážený a udržateľný rozvoj dopravného systému). Hlavným cieľom je pomocou skvalitnenia ciest II. a III. triedy zabezpečiť vyhovujúce pripojenie znevýhodnených miest a vidieckych regiónov na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy a tiež odstrániť nehodové lokality.

Oprávnené aktivity:
A.) spracovanie miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility (master plán) ako predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do dopravného systému;
B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy);
C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy);
D.) vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti projektov výstavby nových úsekov ciest a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie pri realizácii projektov rekonštrukcie ciest.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok ako vlastník ciest II. a III. triedy;
– Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy;
– Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Špecifický cieľ č. 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Cieľom je podporiť udržateľnú, ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy, ktorej spoje nadväzujú na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti. Prostredníctvom integrácie jednotlivých dopravných systémov a ich lepšou organizáciou sa vytvoria podmienky pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu a jej čo najširšie využívanie obyvateľstvom.

Oprávnené aktivity:
A.) spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy;
B.) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov;
C.) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej mobility;
D.) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy, nákup nových autobusov.

Oprávnení prijímatelia:
– mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy).

Špecifický cieľ č. 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry (parkovanie a úschovne bicyklov, hygienické zabezpečenie pre zamestnancov po príchode do práce, a pod.) Opatreniami sa bude sledovať začlenenie cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mestskej a prímestskej mobility.

Oprávnené aktivity:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:
– cyklistické komunikácie;
– doplnková cyklistická infraštruktúra;
– budovanie prvkov upokojovania dopravy;
– zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti

Oprávnení prijímatelia:
– mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie.

Prejsť na panel nástrojov