Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 3: MOBILIZÁCIA KREATÍVNEHO POTENCIÁLU V REGIÓNOCH

Prioritná os  č. 3 Kreatívny priemysel

Špecifický cieľ č. 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
Výsledkom tohto špecifického cieľa bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Podporené opatrenia umožnia kreatívnym profesionálom získať za zvýhodnených podmienok pracovné priestory vrátane technologickej bázy, nové zručnosti a know-how pre realizáciu inovácií, nové kontakty, podnikateľskú podporu a prístup k iniciačnému kapitálu. Zámerom je taktiež lepšie pripraviť študentov a absolventov kreatívnych odborov na trh práce, resp. na zakladanie podnikov, kde potrebujú získať predovšetkým praktické skúsenosti z prostredia vývoja, produkcie a predaja kreatívnych výrobkov a služieb – čiže získať vedomosti a zručnosti z prostredia podnikania.

Oprávnené aktivity:
– zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora);
– podpora dopytu po kreatívnej tvorbe;
– umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP (malé a stredné podniky) v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 je Ministerstvo kultúry SR.

Korešpondenčná adresa: Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritná os 3
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Kontaktná adresa: Jakubovo námestie č. 12
811 09 Bratislava
tel.: 00421 02 20482 + klapka
e-mail: soiroppo3@culture.gov.skPrejsť na panel nástrojov