Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 4: ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA V REGIÓNOCH S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os č. 4 Životné prostredie

Špecifický cieľ č. 4.1 – Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja Miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. Oprávnení prijímatelia sú len rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Cieľom je zamerať sa na dosiahnutie komplexnej obnovy existujúcich bytových domov, podpora inovačných nízkouhlíkových technológií a systémový prístup k stavbám znižovaním ich energetickej náročnosti.

Oprávnené aktivity:
– zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien);
– modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie;
– modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie;
– modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
– odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.

Špecifický cieľ č. 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ.

Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd a k zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Špecifický cieľ č. 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ.

Cieľom je podporiť aktivity, ktoré prispejú k skvalitneniu života pre obyvateľov v mestách, k prepojeniu mestských a vidieckych oblastí za účelom vzniku prostredí, v ktorých sa príjemne žije a pracuje. Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry bude mať fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť a to vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií.Prejsť na panel nástrojov