Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 5: MIESTNY ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITOU

Prioritná os č. 5 MAS/Vidiek

Špecifický cieľ č. 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Cieľom je rozvoj a rast udržateľných pracovných miest na vidieku bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií a tým podporiť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Oprávnené aktivity:
1, financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:
– personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie) ;
– vzdelávanie zamestnancov a členov MAS, ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod.);
– náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS;
– finančné náklady (napr. bankové poplatky);
– náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS).
2, zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev a v tom:
– obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest;
– nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb;
– podpora marketingových aktivít;
– podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Tento špecifický cieľ sa bude riešiť prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou – „CLLD“. V rámci SR budú riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Podpora z IROP v rámci tohto špecifického cieľa bude smerovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi malými a strednými mestami ako vidieckymi rozvojovými centrami a okolitým zázemím obcí v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb.

Oprávnené aktivity:
– rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach (dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania) ;
– rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov;
– rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov;
– budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 evidovaných;
– budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 evidovaných obyvateľov.


Prejsť na panel nástrojov