Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy : IROP -PO1-SC11-2016-11 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo  dňa 30.11.2016  „Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy…
Zobraziť viac

Bratislava 23. novembra 2016 - Začiatkom týždňa sa na pôde Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) so zástupcami miest a obcí Bratislavského kraja v rámci tzv. územia miestneho rozvoja (ÚMR). tretnutie bolo iniciované za účelom prezentácie základných informácií týkajúcich sa aktuálnej výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských…
Zobraziť viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP v rámci : Prioritnej osi č.1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Špecifický cieľ : 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 1.2.2. Zvýšenie…
Zobraziť viac

Dňa 3.11.2016 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR publikovaná „Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.4″, ktorá nadobúda platnosť od 3.novembra 2016. Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovaní  a predkladaní  projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP a prioritných osí 1, 2, 4, 6 (príručka sa nevzťahuje na prípravu PZ a ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 a 5, kde postupy vypracovania a predloženia PZ…
Zobraziť viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 7.10.2016  Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy  (Kód: IROP-PO1-SC121-2016-9). Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy - spracovanie resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility, generely dopravy,…
Zobraziť viac

Dňa 4.10.2016 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR publikovaná „Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.3", platná od 30.septembra 2016. Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovaní  a predkladaní  projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP a prioritných osí 1, 2, 4, 6 (príručka sa nevzťahuje na prípravu PZ a ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 a 5, kde postupy vypracovania a predloženia PZ…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov