Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.1.: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľom podpory je zvýšenie počtu osôb prepravených integrovanou VOD prostredníctvom zatraktívnenia VOD (realizáciou infraštruktúrnych, organizačných a prevádzkových opatrení) a zmena deľby prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.
Oprávnené aktivity:

A.) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému:

 • modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia ;
 • podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy .
 • zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy ;

B.) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy:

 • obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov , okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry ;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy ;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest;
 • zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

C.) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

 • nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Oprávnení prijímatelia:

 • mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie.

Špecifický cieľ 7.2.: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľom podpory je zmena deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy, zníženie emisií, prašnosti, hlučnosti a vibrácií v mestách, zvýšenie úrovne bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej dopravy a hospodárske oživenie vidieckych oblastí prostredníctvom rozvoja infraštruktúry na cykloturistické účely.

Oprávnené aktivity:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:

 • cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),
 • cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infrašturktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
 • doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space , vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti:

 • webové portály, mobilné aplikácie apod.

Oprávnení prijímatelia:

 • mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, mimovládne organizácie, zriaďovatelia materských škôl, materské školy, zriaďovatelia základných škôl, základné školy

Špecifický cieľ 7.3.: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Cieľom podpory je zlepšenie kvality ovzdušia, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry v mestách a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami prostredníctvom adaptačných opatrení, budovanie adaptačnej kapacity, zlepšenie kvality života obyvateľov sídlisk prostredníctvom regenerácie vnútroblokov.

Oprávnené aktivity:

 • opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,
 • prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné plochy a toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, mokrade;
 • mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy;
 • aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 • zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávanie dažďových vôdformou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
 • budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 • regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Oprávnení prijímatelia:

 • obce, mestá, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom/vyšším územným celkom, MVO a občianske združenia, štátny sektor, sektor vysokých škôl, Slovenská správa ciest, prevádzkovatelia/správcovia pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a. s.), spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom.

Špecifický cieľ č. 7.4.: Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Cieľom podpory je rozšírenie kapacít základných škôl a zlepšenie podmienok základného vzdelávania, zvýšenie počtu základných škôl s prvkami inkluzívneho vzdelávania, vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávania.

Oprávnené aktivity:

 • výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ;
 • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky;
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít.

Oprávnení prijímatelia:

 • zriaďovatelia základných škôl, základné školy

Špecifický cieľ č. 7.5.: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

Cieľom podpory je posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti vytvorením regionálne/miestne špecificky zameranej ponuky vzdelávania, zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce, zlepšenie materiálno-technického vybavenia stredných odborných škôl, vytvorenie technických podmienok pre inkluzíve vzdelávanie, a tým rozšírenie ponuky vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, vytvorenie podmienok pre poskytovanie celoživotného vzdelávania

Oprávnené aktivity:

 • obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy;
 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy;
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, školských hospodárstiev vrátane internátov.

Oprávnení prijímatelia:

 • stredné odborné školy

Špecifický cieľ č. 7.6: Predprojektová príprava

Cieľom podpory je posilnenie pripravenosti na realizáciu investičných projektov definovaných v rámci programových a plánovacích dokumentov na obdobie 2021-2027, súlad projektovej dokumentácie s aktuálnymi predpismi upravujúcimi územný rozvoj a stavebný poriadok.

Oprávnené aktivity:

 • obstaranie územnoplánovacích podkladov;
 • obstaranie územnoplánovacích dokumentov;
 • obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia;
 • obstaranie regulačných plánov;
 • obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné priestranstvá a krajinu);
 • obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie.

Oprávnení prijímatelia:

 • obce a mestá, samosprávne kraje, verejné vysoké školy, SAV, verejnoprávne inštitúcie, iné právnické osoby definované v rámci dokumentov týkajúcich sa iniciatívy Catching-up Regions a Fondu spravodlivej transformácie, iné akreditované subjekty vykonávajúce služby vo verejnom záujme, štátna správa, obchodné spoločnosti so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu alebo samospráv, stredné odborné školy.

Špecifický cieľ č. 7.7.: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Cieľom podpory je lepšie pripraviť kultúrne inštitúcie na prípady podobné pandémii COVID-19 tzn. pripraviť ich na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, on-line predstavenia, interakciu s návštevníkmi, a udržať ich lojalitu do budúcnosti.

Oprávnené aktivity:

 • Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií;
 • Stavebné úpravy a rekonštrukcie priestorov súvisiace s modernizáciou, obstaraním materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií.

Oprávnení prijímatelia:
• vyššie územné celky/mestá/obce rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom/mestom/obcou

Špecifický cieľ č. 7.8.: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov

Cieľom podpory je zníženie energetickej náročnosti bytových domov.

Oprávnené aktivity:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien);
 • modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie;
 • modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie;
 • modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekty verejnej správy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom (koneční prijímatelia).
Prejsť na panel nástrojov