Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: február 2019

Dokumenty k výzve: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046 AKTUALIZÁCIE Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Aktualizácia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej…
Zobraziť viac

Dňa 14.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie: Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 Aktualizácia č. 8 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z…
Zobraziť viac

Dňa 05.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019 Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o…
Zobraziť viac

Informácia o aktualizácii metodického pokynu.: Centrálny koordinačný orgán aktualizoval nasledovný metodický pokyn CKO: MP CKO č. 17, verzia 5 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 18 Metodický pokyn CKO je zverejnený na webovom sídle - http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.
Zobraziť viac

Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov: Kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni Zaverecna_sprava_vyzvy_na_PZ_jasle_IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 Kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni Zaverecna_sprava_vyzvy_na_PZ_soc._služby_IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 Záverečné správy z výziev nájdete aj v…
Zobraziť viac

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.0“, nadobúdla platnosť a účinnosť dňa 01.02.2019. Príručka bola 01.02.2019 zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=13836
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov