Textová verzia
Grafická verzia

Integrovaná územná stratégia

Integrovaná územná stratégia (IÚS) reaguje na štyri výzvy v plánovaní programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 – 2020:

Prostredníctom aplikácie viacúrovňového riadenia vytoriť podmienky, v ktorých rozvoj regiónu bude výsledkom spolupráce.

Prostredníctvom posúdenia investičnéh potenciálu vytvoriť také podmieky, v ktorých príprava projektov bude výsledkom odbornej analýzy.

Prostredníctvom hodnotenia priestoru, ktoré ovplyvňuje výsledok projektu vytvoriť také podmienky, v ktorých územie zohráva kľúčovú úlohu.

Prostredníctvom vytvorenia zodpovednosti za výsledok na úrovni regiónu vytvoriť také podmienky, ktoré zohľadňujú potreby územia.

Integrované územné investície (ďalej iba „IÚI“) predstavujú nástroj strategického a výsledkovo orientovaného prístupu s cieľom riešiť potreby a výzvy regiónov podľa ich špecifických potrieb. IÚI budú v podmienkach SR realizované prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej iba „RIÚS“).

Regionálna integrovaná územná stratégia je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Metodika RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013  (ďalej len „všeobecné nariadenie“), kde sú uvedené zásady partnerstva a integrovaného prístupu k územnému rozvoju, ako aj nariadenia upravujúce špecifiká pre jednotlivé fondy .

Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“) sa implementuje prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava v zmysle čl. 36 všeobecného nariadenia a v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, ktorými sa ustanovujú integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti, pričom najmenej 5 % zdrojov EFRR vyčlenených na národnej úrovni v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa vyčlení na integrované činnosti udržateľného rozvoja miest, o ktorých realizácii majú rozhodnúť v zmysle subsidiarity orgány na úrovni danej mestskej funkčnej oblasti. V zmysle PD SR a zákona o EŠIF bude UMR v SR realizovaný ako súčasť modelu Regionálnych integrovaných územných stratégií.

Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020

Analýza

Za účelom efektívneho územného zacielenia podpory z IROP je v rámci hodnotenia projektov využívaná multikriteriálna analýza (územných) investičných jednotiek (ďalej aj “MCA”). MCA je vykonávaná pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov posudzovaním verejne dostupných údajov na základe kritérií definovaných v Regionálnych integrovaných územných stratégiách a Integrovaných územných stratégiách rozvoja mestských oblastí.

Multikriteriálna analýza uľahčuje rozhodovací proces pri výbere operácií na základe zvolených kritérií prostredníctvom ktorých posudzujeme potenciál územia Bratislavského kraja. Uvedené kritéria v Regionálnej integrovanej územnej stratégií pre posúdenie územia majú informatívny charakter. Záväzný zoznam kritérií vrátane spôsobu výpočtu, zdroja dát a kauzality bude súčasťou výzvy na predkladanie projektových zámerov pre príslušný špecifický cieľ.

Stratégia

Globálny cieľ: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť kraja, miest a obcí.

Strategické priority:

  • Bezpečná a ekologická doprava v Bratislavskom kraji
  • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Mobilizácia kreatívneho potenciálu v Bratislavskom kraji
  • Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

Integrovaná územná stratégia rozvoja mestskej oblasti Bratislava

Partnerská dohoda SR definovala v Bratislavskom kraji, v zmysle KURS 2001 v znení KURS 2011, mesto Bratislava (mestské prostredie) pozostávajúce zo 17 mestských častí mesta Bratislava a jeho funkčné územie (vidiecko-mestské prostredie) pozostávajúce z 35 obcí, v ktorých sa budú realizovať opatrenia udržateľného mestského rozvoja v zmysle článku 7 Nariadenia o EP (EÚ) č 1301/2013.

Integrovaná územná stratégia vidieckej oblasti

V Bratislavskom kraji sa okrem mesta Bratislava (mestské prostredie) a jeho funkčného územia (vidiecko-mestské prostredie) nachádza vidiecke prostredie pozostávajúce z 37 obcí a miest. Regionálna integrovaná územná stratégia toto územie  v strategickej časti definuje ako vidiecku oblasť.

Prejsť na panel nástrojov