Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: júl 2022

Počas trvania 1 a 2. hodnotiaceho kola sú ku dňu 12.07.2022 v konaní ŽoNFP v celkovej sume 17 854 795 Eur (zdroj EÚ) za viac rozvinutý región. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 12 000 000 Eur (zdroj EÚ) pre viac rozvinutý región. Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období. Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.
Zobraziť viac

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 12.09.2022. Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov