Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: jún 2018

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb…
Zobraziť viac

Dňa 22. júna 2018, bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre IROP, zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky…
Zobraziť viac

Dňa 21.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12 Informácie sú dostupné…
Zobraziť viac

Dňa 14.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018 B. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie…
Zobraziť viac

Dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.  Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12999
Zobraziť viac

Dňa 11.06.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 Informácie sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12993
Zobraziť viac

Dňa 07.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu…
Zobraziť viac

Dňa 06.06.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený aktualizovaný nový Vzor CKO č. 28, verzia 5 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   Vo Vzore CKO č. 28, verzia 5 sa korigendum týka čl. 10 Vysporiadanie finančných vzťahov, ods. 4  prvá veta: „Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov