Textová verzia
Grafická verzia

Často kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky FAQ – REACT materské školy (BSK)

Najčastejšie kladené otázky FAQ -REACT zelená infrašruktúra

Najčastejšie kladené otázky FAQ – REACT EU VOD

Najčastejšie kladené otázky FAQ – cesty

Najčastejšie kladené otázky FAQ- sociálne služby/jasle

Najčastejšie kladené otázky FAQ – cyklotrasy REACT-EÚ

Najčastejšie kladené otázky FAQ – základné školy BSK

Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán

Najčastejšie kladené otázky FAQ v rámci administratívneho overovania ŽoNFP

Najčastejšie kladené otázky FAQ – deinštitucionalizácia 

Najčastejšie kladené otázky – FAQ – cyklotrasy

Najčastejšie kladené otázky FAQ – cesty

Najčastejšie kladené otázky FAQ – STREDNÉ ŠKOLY Catching-up Regions

USMERNENIE RO pre IROP k oprávneným výdavkom v rámci výzvy na PZ MŠ – výdavky týkajúce sa položiek SAUNA/BAZÉN

Na základe opakujúcich sa otázok z viacerých SO pre IROP ohľadne oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa bazénu a sauny v rámci výziev na materské školy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10, zverejnil RO pre IROP   Usmernenie RO pre IROP pre žiadateľov.

Otázka: Prosím Vás o poskytnutie informácie, či je oprávneným výdavkom v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 vybudovanie sauny/bazénu v priestore materskej školy?

 

Usmernenie k oprávnenosti výdavku v rámci výziev IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a IROP-PO2-SC221-2016-10: obstaranie bazéna alebo sauny.

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Dňa 6. júla 2016 minister školstva schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0. Kompletný materiál a ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

V kapitole: 4 Vzdelávacie oblasti, podkapitole: 4.1.7 VZDELÁVACIA OBLASŤ : ZDRAVIE A POHYB je okrem iného uvedené aj:

  • Súčasťou vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb sú i sezónne aktivity a výcviky, ktoré sa realizujú v súlade s podmienkami danej materskej školy. Predplavecké a plavecké výcviky poskytujú priestor na získanie kladného vzťahu k vodnému prostrediu a odbúranie strachu z vody.
  • Sezónne aktivity zohrávajú významnú úlohu pri otužovaní detí. Súčasťou otužovania môže byť i saunovanie, ktoré má priaznivý vplyv na imunitu detí. Saunovanie môžu absolvovať len zdravé deti.

V kapitole: 9 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania je okrem iného uvedené aj:

Areál materskej školy tvoria ihriská, záhrada, spevnené plochy a príp. aj hospodárska časť dvora. Zariadenie ihriska sú: preliezačky, hojdačky, pieskovisko, bazén, dopravné ihrisko a pod. Oplotenie záhrady je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov.

Zároveň uvedené musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 572/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež – http://www.epi.sk/zz/2007-527.

 Bazén ako aj saunu môžu využívať výhradne deti z materskej školy, ktorá je predmetom projektu. Nie je možné aby tieto objekty boli komerčne alebo nekomerčne využívané.

V prípade komerčného využívania by išlo o nepovolenú štátnu pomoc, čo je v rozpore s podmienkou č.19 výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a podmienkou č.20 výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10: Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis – Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci, a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytovateľ poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania. V prípade zistenia hospodárskeho využívania infraštruktúry pôjde o nepovolenú štátnu pomoc, čo má pre prijímateľa za následok vrátenie NFP.

V prípade nekomerčného využívania predmetu projektu by výdavky na dané zariadenie / stavbu mohli byť oprávnené len v rozsahu oprávnenosti výdavkov pre využívanie deťmi z MŠ, ktorá je predmetom projektu. Žiadateľ/prijímateľ by bol povinný v PZ/ŽoNFP na základe objektívnej a overiteľnej metódy vopred určiť pomernú časť oprávnených výdavkov na dané zariadenie / stavbu. Oprávnenosť pomernej časti výdavkov je nevyhnutné overovať nielen pri posudzovaní PZ / schvaľovaní ŽoNFP, ale aj počas obdobia realizácie a udržateľnosti projektu. Prijímateľ je povinný v prípade pomerného využívania zariadenia / stavby viesť evidenciu využívania daného zariadenia / stavby a v prípade akejkoľvek zmeny vo výpočte pomerných výdavkov je povinný neoprávnenú časť výdavkov vrátiť poskytovateľovi. V prípade zistenia neoprávnených výdavkov poskytovateľom pôjde o nezrovnalosť spojenú s povinnosťou vrátenia neoprávneného NFP.

Taktiež upozorňujeme, že nie je možné nekomerčne využívať infraštruktúru s cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. V danom prípade by opätovne išlo o nepovolenú nepriamu štátnu pomoc, s čím sa pre prijímateľa spája povinnosť vrátenia NFP.

V prípade, ak sa podporená infraštruktúra (bazén/sauna) bude využívať na nehospodárske aj hospodárske činnosti, pričom bazén a sauna patria medzi sezónne aktivity – pri zvážení investícií a náročnej udržateľnosti odporúčame žiadateľom zvážiť realizáciu uvedených činností.

Zároveň dané oprávnené výdavky môžu byť finančne náročné, čo môže mať vplyv na výsledné zoradenie projektových zámerov pomocou aplikácie kritéria ,,Value for Money“.

V prípade, že projekt bude obsahovať výdavok typu bazén/sauna, žiadateľ musí presne popísať  vo formulári PZ/ŽoNFP ako bude daný objekt využívať.

Prejsť na panel nástrojov