Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: október 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 7.10.2016  Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy  (Kód: IROP-PO1-SC121-2016-9). Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy - spracovanie resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility, generely dopravy,…
Zobraziť viac

Dňa 4.10.2016 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR publikovaná „Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.3", platná od 30.septembra 2016. Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovaní  a predkladaní  projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP a prioritných osí 1, 2, 4, 6 (príručka sa nevzťahuje na prípravu PZ a ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 a 5, kde postupy vypracovania a predloženia PZ…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov