Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: máj 2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20 Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119 Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1 Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11113      
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 na dátum 26. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo má dátum uzavretia 29. 09.…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 na dátum 26. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo…
Zobraziť viac

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 Všetky potrebné informácie sú dostupné na linku riadiaceho orgánu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593  
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.05.2017 bola  na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 o 1 mesiac, t.j. až na dátum 15. 06. 2017, druhé hodnotiace kolo má dátum…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.05.2017 bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 Jednou z najdôležitejších zmien je posun uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 až na dátum 15. 06. 2017, druhé hodnotiace…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov