Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: júl 2018

Dňa 19.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2018-32. Všetky informácie k výzve sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154
Zobraziť viac

POZOR!!! Nový termín uzavretia výzvy - 19.09.2018 Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.  Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314   RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejňuje dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
Zobraziť viac

Dňa 16.07.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 13.07.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej…
Zobraziť viac

Dňa 13.07.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 -  zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Informácie sú dostupné na adrese: ​ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13135​​
Zobraziť viac

Dňa 13.07.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP  č. 10 pre výpočet hodnôt výstupových ukazovateľov projektu. Informácie sú dostupné na adrese: ​ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=13133
Zobraziť viac

Dňa 13.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12​ Informácie sú dostupné na adrese: ​ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13134
Zobraziť viac

Dňa 13.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 Informácie sú dostupné na adrese: ​ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13132
Zobraziť viac

Dňa 02.07.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie I. kola výzvy  na ZŠ_RIÚS Banská Bystrica, RIÚS Trnava, UMR Košice, UMR Trenčín, UMR Prešov, UMR Bratislava, UMR Žilina, UMR Trnava.  Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13076
Zobraziť viac

Dňa 29.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13062 B. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov