Textová verzia
Grafická verzia

Výzvy

Riadiaci orgán zabezpečí v nadväznosti na príslušný špecifický cieľ jednokolový výber projektov (predloženie žiadosti o NFP) resp. dvojkolový výber projektov (predloženie projektového zámeru a žiadosti o NFP). Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie ŽoNFP sú základným metodickým podkladom pre žiadateľa usmerňujúcim ho v procese predkladania projektových zámerov/ŽoNFP.
Riadiaci orgán s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov vypracuje indikatívny harmonogram, v ktorom zadefinuje plánované termíny vyhlásenia výziev (pozri „Pripravované výzvy„).

Odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie na našej webstránke www.iropba.sk,  taktiež na webovej adrese Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR www.mirri.gov.sk a stránke Úradu vlády SR www.partnerskadohoda.gov.sk .

Prejsť na panel nástrojov