Textová verzia
Grafická verzia

Mesačný archív: máj 2018

Dňa 29.05.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928
Zobraziť viac

Dňa 29.05.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 5.0 na rok 2018 Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264
Zobraziť viac

Dňa 29.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na…
Zobraziť viac

Dňa 29.05.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10…
Zobraziť viac

Dňa 29.05.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018 B. Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 Informácie sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12925
Zobraziť viac

V súvislosti s výzvou na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 si Vás dovoľujeme informovať, že RO pre IROP na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy plánuje uzavrieť výzvy dňa 29.06.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Navrhované uzavretie výzvy je v súlade…
Zobraziť viac

Dňa 23.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12910
Zobraziť viac

22.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907
Zobraziť viac

Dňa 21.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12900
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov