Textová verzia
Grafická verzia

Môj región

Môj región bol vytvorený za úćelom jednotného prístupu obcí a miest k elektronickému zásobniku projektov, prostredníctvom ktorého žiadatelia poskytujú spätnú väzbu SO pre IROP o pripravovaných projektoch v Bratislavskom kraji. Okrem elektronického zásobnika projektov stránka poskytuje priestor pre zavedenie aktívneho manažmenut projektov, predovšetkým v oblasi dopravy, ktorým zabezpčuje SO pre IROP koordináciu činností RO pre IROP, SO pre IROP a žiadateľov.

Oba nástroje spravuje koordinátor pre Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014-2020 na ktorého je možné sa obrátiť emailom na adresu koordinator.rius@gmail.com.

Elektronický zásobnik projektov (e-zásobník) 

Je súčasťou Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja a slúži pre získanie vstupných informácií od žiadateľov, nevyhnutných pre účelné naplánovanie investícií do podporovaných oblastí financovaných zo zdrojov Integovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Rozdelenie miest a obcí podľa okresov slúži pre vstup do zásobníka miest a obcí. Vyžaduje si prihlásenie menom a heslom, ktoré bolo pre tento účel vytvorené a zaslané starostom a primátorom Bratislavského kraja. Vstup k elektronickému zásobníku projektov  je rozdelený podľa okresov. Zástupca obce musí zvoliť svoju obec podľa toho, v ktorom okrese sa jeho obec nachádza. Elektronický zásobník projektov obsahuje len projekty rozpracované do štádia návrhov, pričom ide o fakultatívny nadstavbový nástroj SO pre IROP a nie je previazaný s podávaním projektových zámerov alebo žiadostí o NFP na vyhlásené výzvy.

Aktívny manažment projektov 

Bol zavedený v spolupráci s RO pre IROP za účelom koordinácie predovšetkým dopravných projektov, ktorých náročnosť si vyžaduje vyššiu mieru toku informácií medzi RO pre IROP, SO pre IROP a žiadateľom počas predprojektovej a projektovej prírpavy. Vstup do aktívneho manažmentu projektov je podmienený menom a heslom vygenerovaným pre elektronický zásobník projektov, alebo špeciálne vytvoreným prístupom zo strany SO pre IROP.

Pristupovanie k aktívnemu manažmentu projektov je postavené na základe štruktúry špecifických cieľov IROP 2014-2020 a orientačného názvu projektov.

Elektronický zásobník projektových návrhov hlavného mesta SR, Bratislava a mestských častí hlavného mesta SR, Bratislava

Aktívny manažment dopravných projektov v Bratislavskom kraji

Kontakt SO pre IROP BSK: koordinator.rius@gmail.com

Centrálna databáza dopravných projektov v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Projekt modernizácie cesty III/1113 Malacky – Rohožník

Projekt vybudovania prepojenia Triblavina – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – cesta III/1083

Aktívny manažment dopravných projektov v Bratislavskom kraji

Kontakt SO pre IROP BSK: koordinator.rius@gmail.com

Centrálna databáza cykloddopravných projektov v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia časti obce Studené s centrom obce Most pri Bratislave

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia obce Limbach a mesta Pezinok

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Modra – Šenkvice

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia v obci Chorvátsky Grob

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Malacky – Kostolište

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Rovinka so železničnou stanicou Rovinka

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Ivanka pri Dunaji – Most pri Bratislave – Rovinka

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Senec – Veľký Biel – Nová Dedinka

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Rohožník – Malacky

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Podunajské Biskupice – Rovinka

Projekt vybudovania cyklistického prepojenia Jarovce – D4 – Rovinka – Slovnaft

Prejsť na panel nástrojov